جلوگیری اورژانسی از بارداری

هر زمان در طول نزدیکی از حفاظت کامل در برابره بارداری به شک افتادین ویا به بوضوح روش جلوگیری از بارداری مطمئنی نداشتید و تمایلی برای باردارشدن هم نداشتید انجام هر کدام از روش های زیر را مد نظر داشته باشید :!!!!                          توجه!!!به عنوان یک قانون کلی هرچه دارو با فاصله کمتر از زمان نزدیکی استفاده شود اثر بخشی بیشتری دارد.بهتر است داروها ظرف72ساعت (3روز)ونهایتا(120)ساعت(5روز)پس از نزدیکی مصرف شوندوپس از این زمان اثر  بخشی انها به شدت کاهش مییابد.